Warunki Rezerwacji
Ogólne warunki rezerwacji 1.1. Korzystając z serwisu www.ferienwelt.pl akceptują Państwo warunki określone w Regulaminie i ponoszą odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z tego serwisu. Ferienwelt Polska przyjmuje od Państwa zlecenie dokonania rezerwacji imprezy turystycznej, usługi przewozu, wynajmu samochodu lub nnej usługi dostępnej na stronie prowadzonej przez Ferienwelt lub przez stronę www.onlineweg.pl lub stronę partnerska onlineweg.pl/1013. Zlecenie dokonania rezerwacji może odbyć się drogą elektroniczną lub bezpośrednio w systemie rezerwacyjnym wyszukiwarki. W obu przypadkach potwierdzenie wiążące dokonanej rezerwacji przesyła Organizator mailem, na wskazany w zamówieniu adres Klienta lub Ferienwelt Polska. Wraz z potwierdzeniem rezerwacji /rachunkiem otrzymują Państwo potwierdzenie ubezpieczenia OC Organizatora, stanowiącego zabezpieczenie płatności dokonanych za dokonaną rezerwacje podróży. Ceny podróży niemieckich Organizatorów nie zawierają ubezpieczeń zdrowotnych, kosztów ewentualnych wiz wjazdowych szczepień ochronnych. 1.2. Dokonanie rezerwacji i zakupu wycieczki przez stronę internetowa www.feienwelt.pl oraz www.urlop.plus jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Ogólnych Warunków Uczestnictwa Organizatora (AGB) danej wycieczki turystycznej.Dokładnie i wiarygodnie wypełniony formularz rezerwacji zamieszczony w wyszukiwarce oraz klikniecie przycisku "rezerwuj" kończą proces dokonania wiążącej rezerwacji podróży. Ferienwelt Polska uznaje taką rezerwacje, jako złożenie przez Klienta wiążącej oferty zawarcia z danym Organizatorem Turystycznym umowy o świadczenie usług turystycznych na warunkach określonych w rezerwacji. 1.3. Dane osoby, na którą została rezerwacja założona, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej. W przypadku niezrealizowania świadczeń wykupionych z powodu niezgodności danych osobowych zawartych w złożonej rezerwacji z danymi znajdującymi się w paszporcie lub dowodzie osobistym, dokonana zaplata za wycieczkę podlega zwrotowi w części pomniejszonej o stratę poniesioną przez Organizatora w wyniku zawarcia umowy i niezrealizowania świadczeń. 1.4. Ferienwelt Polska nie ponosi w stosunku do uczestnika podroży odpowiedzialności za nie należyte wykonanie świadczeń, objętych zarezerwowaną imprezą turystyczną, usługą przewozu, wynajmu samochodu lub inną usługa dostępną na stronie internetowej Ferienwelt oraz urlop.plus. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Organizator, Przewoźnik lub Usługodawca, który zawarł umowę z Klientem. 2. Zasady płatności 2.1.Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezie danego Organizatora ( AGB), które dostępne są na stronach internetowych Organizatora, określają precyzyjnie terminy i zasady płatności za dokonaną rezerwację a także warunki i koszty ewentualnej zmiany rezerwacji. Potwierdzenie/ Rachunek Organizatora określa termin i wysokość zaliczki oraz termin i wysokość reszty płatności za dokonaną rezerwację. W zależności od Organizatora, zaliczka wynosi najczęściej 20%-do 30% ceny podróży, natomiast reszta płatności winna być dokonana do 30 dni przed wyjazdem.Płatność ta odbywa się najczęściej elektronicznym przelewem bankowym SEPA na konto Organizatora lub kartą kredytową Zgłaszającego podróż. 2.2. Jeżeli Organizator podróży oświadczy, że nie może zrealizować zlecenia dokonania rezerwacji wiążącej, to kwota zaliczki uiszczona w terminie, zostaje niezwłocznie zwrócona Klientowi. Nieprzyjęcie zgłoszenia przez Organizatora z przyczyn niezależnych, nie upoważnia Klienta do żądania odszkodowania Ferienwelt Polska lub Organizatora podroży. 3. Usługi i zastrzeżenia zmian Organizatora 3.1.Organizatorzy, w imieniu i na rzecz, których Ferienwelt przyjmuje zlecenie dokonania rezerwacji podróży, zastrzegają sobie prawo zmian poszczególnych usług w stosunku do uzgodnionej treści umowy, zgodnie z Ogólnymi Warunkami. W takim przypadku Ferienwelt Polska nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez organizatora w ramach umowy. 3.2.Odstąpienie Klienta od umowy, zmiany Każdy uczestnik podroży może w dowolnej chwili przed rozpoczęciem podróży, odstąpić od zawartej z Organizatorem umowy. Opłaty z tytułu odstąpienia od umowy rezerwacji, zmiany rezerwacji lub rezygnacji z podróży wynikają każdorazowo z Ogólnych Warunków Uczestnictwa i Płatności Organizatora Wiążącym terminem odstąpienia od umowy jest data otrzymania pisemnego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Rezygnacja ustna lub telefoniczna nie może być uznana za wiążącą. 3.3. Ferienwelt Polska informuje, ze w przypadku lotów liniowych obowiązują zasady rezerwacji, zmiany i rezygnacji danego towarzystwa lotniczego. W przypadku Pakietów Podróżnych, które zawierają przeloty liniowe, Organizator podaje odbiegające warunki rezygnacji z przelotów w ramach anulowanego pakietu, które to warunki zawarte są w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa danego Organizatora. 3.4.W przypadku rezerwacji ofert "hotel", "domek letniskowy", "samochód" obowiązują zawsze uregulowania obowiązujące w danym hotelu lub warunki pośredniczącego Organizatora oraz Wynajemcy samochodu. 3.5. Niewykorzystane usługi Jeżeli podróżujący nie skorzysta z jednej lub kilku usług ze względu na np. wcześniejszy powrót lub innych przyczyn, to organizator podroży lub usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu ceny podroży. Ferienwelt Polska zaleca zawarcie odpowiedniego ubezpieczenia. 3.6. Ubezpieczenia Ferienwelt Polska zaleca zawarcie umowy ubezpieczenia na wyjazd za granicę, poprzez zakup obligatoryjnego ubezpieczenia na wypadek choroby (KL) oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ferienwelt Polska poleca dodatkowo podpisanie ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży oraz innych pakietów ubezpieczeniowych. 3.7. Przepisy paszportowe, wizowe, celne, dewizowe i zdrowotne Za dotrzymanie wszystkich przepisów paszportowych, wizowych i sanitarnych obowiązujących w krajach docelowych, jesteście Państwo odpowiedzialni sami. Każdy uczestnik podroży odpowiedzialny jest za przestrzeganie wszelkich ważnych przepisów, niezbędnych dla realizacji imprezy turystycznej, a także za posiadanie niezbędnych dokumentów podroży. 3.8.Ograniczenie odpowiedzialności Świadczenie usług, które należą do obowiązków Organizatora nie jest przedmiotem stosunku umownego istniejącego pomiędzy Klientem, a Ferienwelt Polska. Za usługi te ponosi pełna odpowiedzialność Organizator podroży lub Usługodawca. Ferienwelt Polska przyjmuje od Klienta zlecenie dokonania rezerwacji, jako bezpośredni Partner Agencyjny Organizatora, działający na podstawie umowy, z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów Ustawy z 24 listopada 2017 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz obowiązujących od 01 lipca 2018 unijnych wytycznych dotyczących świadczenia usług turystycznych. 3.9. Pozasądowe rozstrzygnięcie sporów Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Ogólne warunki rezerwacji 1.1. Korzystając z serwisu www.ferienwelt.pl akceptują Państwo warunki określone w Regulaminie i ponoszą odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z tego serwisu. Ferienwelt Polska przyjmuje od Państwa zlecenie dokonania rezerwacji imprezy turystycznej, usługi przewozu, wynajmu samochodu lub nnej usługi dostępnej na stronie prowadzonej przez Ferienwelt lub przez stronę www.onlineweg.pl lub stronę partnerska onlineweg.pl/1013. Zlecenie dokonania rezerwacji może odbyć się drogą elektroniczną lub bezpośrednio w systemie rezerwacyjnym wyszukiwarki. W obu przypadkach potwierdzenie wiążące dokonanej rezerwacji przesyła Organizator mailem, na wskazany w zamówieniu adres Klienta lub Ferienwelt Polska. Wraz z potwierdzeniem rezerwacji /rachunkiem otrzymują Państwo potwierdzenie ubezpieczenia OC Organizatora, stanowiącego zabezpieczenie płatności dokonanych za dokonaną rezerwacje podróży. Ceny podróży niemieckich Organizatorów nie zawierają ubezpieczeń zdrowotnych, kosztów ewentualnych wiz wjazdowych szczepień ochronnych. 1.2. Dokonanie rezerwacji i zakupu wycieczki przez stronę internetowa www.feienwelt.pl oraz www.urlop.plus jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Ogólnych Warunków Uczestnictwa Organizatora (AGB) danej wycieczki turystycznej.Dokładnie i wiarygodnie wypełniony formularz rezerwacji zamieszczony w wyszukiwarce oraz klikniecie przycisku "rezerwuj" kończą proces dokonania wiążącej rezerwacji podróży. Ferienwelt Polska uznaje taką rezerwacje, jako złożenie przez Klienta wiążącej oferty zawarcia z danym Organizatorem Turystycznym umowy o świadczenie usług turystycznych na warunkach określonych w rezerwacji. 1.3. Dane osoby, na którą została rezerwacja założona, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej. W przypadku niezrealizowania świadczeń wykupionych z powodu niezgodności danych osobowych zawartych w złożonej rezerwacji z danymi znajdującymi się w paszporcie lub dowodzie osobistym, dokonana zaplata za wycieczkę podlega zwrotowi w części pomniejszonej o stratę poniesioną przez Organizatora w wyniku zawarcia umowy i niezrealizowania świadczeń. 1.4. Ferienwelt Polska nie ponosi w stosunku do uczestnika podroży odpowiedzialności za nie należyte wykonanie świadczeń, objętych zarezerwowaną imprezą turystyczną, usługą przewozu, wynajmu samochodu lub inną usługa dostępną na stronie internetowej Ferienwelt oraz urlop.plus. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Organizator, Przewoźnik lub Usługodawca, który zawarł umowę z Klientem. 2. Zasady płatności 2.1.Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezie danego Organizatora ( AGB), które dostępne są na stronach internetowych Organizatora, określają precyzyjnie terminy i zasady płatności za dokonaną rezerwację a także warunki i koszty ewentualnej zmiany rezerwacji. Potwierdzenie/ Rachunek Organizatora określa termin i wysokość zaliczki oraz termin i wysokość reszty płatności za dokonaną rezerwację. W zależności od Organizatora, zaliczka wynosi najczęściej 20%-do 30% ceny podróży, natomiast reszta płatności winna być dokonana do 30 dni przed wyjazdem.Płatność ta odbywa się najczęściej elektronicznym przelewem bankowym SEPA na konto Organizatora lub kartą kredytową Zgłaszającego podróż. 2.2. Jeżeli Organizator podróży oświadczy, że nie może zrealizować zlecenia dokonania rezerwacji wiążącej, to kwota zaliczki uiszczona w terminie, zostaje niezwłocznie zwrócona Klientowi. Nieprzyjęcie zgłoszenia przez Organizatora z przyczyn niezależnych, nie upoważnia Klienta do żądania odszkodowania Ferienwelt Polska lub Organizatora podroży. 3. Usługi i zastrzeżenia zmian Organizatora 3.1.Organizatorzy, w imieniu i na rzecz, których Ferienwelt przyjmuje zlecenie dokonania rezerwacji podróży, zastrzegają sobie prawo zmian poszczególnych usług w stosunku do uzgodnionej treści umowy, zgodnie z Ogólnymi Warunkami. W takim przypadku Ferienwelt Polska nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez organizatora w ramach umowy. 3.2.Odstąpienie Klienta od umowy, zmiany Każdy uczestnik podroży może w dowolnej chwili przed rozpoczęciem podróży, odstąpić od zawartej z Organizatorem umowy. Opłaty z tytułu odstąpienia od umowy rezerwacji, zmiany rezerwacji lub rezygnacji z podróży wynikają każdorazowo z Ogólnych Warunków Uczestnictwa i Płatności Organizatora Wiążącym terminem odstąpienia od umowy jest data otrzymania pisemnego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Rezygnacja ustna lub telefoniczna nie może być uznana za wiążącą. 3.3. Ferienwelt Polska informuje, ze w przypadku lotów liniowych obowiązują zasady rezerwacji, zmiany i rezygnacji danego towarzystwa lotniczego. W przypadku Pakietów Podróżnych, które zawierają przeloty liniowe, Organizator podaje odbiegające warunki rezygnacji z przelotów w ramach anulowanego pakietu, które to warunki zawarte są w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa danego Organizatora. 3.4.W przypadku rezerwacji ofert "hotel", "domek letniskowy", "samochód" obowiązują zawsze uregulowania obowiązujące w danym hotelu lub warunki pośredniczącego Organizatora oraz Wynajemcy samochodu. 3.5. Niewykorzystane usługi Jeżeli podróżujący nie skorzysta z jednej lub kilku usług ze względu na np. wcześniejszy powrót lub innych przyczyn, to organizator podroży lub usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu ceny podroży. Ferienwelt Polska zaleca zawarcie odpowiedniego ubezpieczenia. 3.6. Ubezpieczenia Ferienwelt Polska zaleca zawarcie umowy ubezpieczenia na wyjazd za granicę, poprzez zakup obligatoryjnego ubezpieczenia na wypadek choroby (KL) oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ferienwelt Polska poleca dodatkowo podpisanie ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży oraz innych pakietów ubezpieczeniowych. 3.7. Przepisy paszportowe, wizowe, celne, dewizowe i zdrowotne Za dotrzymanie wszystkich przepisów paszportowych, wizowych i sanitarnych obowiązujących w krajach docelowych, jesteście Państwo odpowiedzialni sami. Każdy uczestnik podroży odpowiedzialny jest za przestrzeganie wszelkich ważnych przepisów, niezbędnych dla realizacji imprezy turystycznej, a także za posiadanie niezbędnych dokumentów podroży. 3.8.Ograniczenie odpowiedzialności Świadczenie usług, które należą do obowiązków Organizatora nie jest przedmiotem stosunku umownego istniejącego pomiędzy Klientem, a Ferienwelt Polska. Za usługi te ponosi pełna odpowiedzialność Organizator podroży lub Usługodawca. Ferienwelt Polska przyjmuje od Klienta zlecenie dokonania rezerwacji, jako bezpośredni Partner Agencyjny Organizatora, działający na podstawie umowy, z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów Ustawy z 24 listopada 2017 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz obowiązujących od 01 lipca 2018 unijnych wytycznych dotyczących świadczenia usług turystycznych. 3.9. Pozasądowe rozstrzygnięcie sporów Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Warunki Rezerwacji